top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN
 • De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 • Definitieve inschrijving is pas bevestigd na het invullen van het inschrijvingsformulier en het betalen van het lidgeld en lesgeld. Betaling van het lesgeld gebeurt binnen de vooropgestelde termijnen. Toegang tot de lessen wordt geweigerd indien het lesgeld niet tijdig betaald werd.

 • Lesgelden kunnen gedeeltelijk of volledig terugbetaald worden mits het voorleggen van een medisch attest. Het terug te betalen bedrag wordt bepaald door het bestuur en is definitief.

 • Resterende beurten van het vorig dansseizoen worden terugbetaald op voorwaarde dat het lid zich opnieuw inschrijft bij dezelfde les voor het volgende dansseizoen. Dit geldt enkel voor lessen met een 10-beurtenkaart. Lesgeld van 10-beurtenkaarten wordt terugbetaald tot de laatste dag van inschrijving van het eerste semester. Terugbetaling van resterende beurten is niet meer mogelijk bij inschrijven van het tweede semester. Het lid kan dus geen terugbetaling ontvangen als hij/zij zich niet inschreef voor het eerste semester van het nieuwe dansseizoen.

 • Toegangsgelden van dansvoorstellingen en/of workshops worden niet terugbetaald of omgeruild.

GROEPSINDELING
 • De indeling van de dansgroepen is leeftijdsgericht. Dit is slechts een richtlijn. Er wordt echter ook gekeken naar prestaties, kennis en vooruitgang. 

 • De docent heeft het recht om een leerling een bepaalde leeftijdsgroep te ontzeggen (te groot niveau verschil). Deze beslissing is onaanvechtbaar.

 • De groepsindeling wordt elk jaar geëvalueerd door de docenten. 

DE LESSEN
 • De leerlingen dienen tijdig aanwezig te zijn in de lessen. 

 • Indien er een les niet bijgewoond kan worden, wordt het volgende verwacht:

  • Dance workout & ballet volwassenen: De danser dient voor 12u30  op de lesdag aan de desbetreffende docent te melden dat hij/zij niet aanwezig kan zijn (mail of WhatsApp). 

  • Vinyasa yoga: De danser dient op vrijdag voor 21u30 aan de desbetreffende docent te melden dat hij/zij niet aanwezig kan zijn (mail of WhatsApp). 

  • Indien de afwezigheid niet tijdig gemeld werd, wordt er een beurt op zijn/haar beurtenkaart aangerekend.

 • Zowel leerlingen als ouders gaan respectvol om met de docenten, bestuursleden en andere leerlingen. Pesten en geweld (verbaal/fysiek) worden niet getolereerd. 

 • Het is niet toegelaten om tijdens de lessen te eten, tenzij anders vermeld door de desbetreffende docent. 

 • Indien een leerling geblesseerd is, is het aangewezen om de lessen op een passieve manier te volgen. Een doktersattest moeten worden voorgelegd.

 • Bij herhaaldelijke afwezigheid tijdens de lessen, kan de leerling een choreografie ontzegd worden. 

 • Tijdens de lessen en repetities mogen ouders en/of begeleiders de danszaal niet betreden. 

 • Het lessenrooster is onder voorbehoud. We hanteren een minimum aantal inschrijvingen van 10 leerlingen. Bij minder dan 10 inschrijvingen beslist het bestuur als deze les al dan niet geannuleerd wordt. Bij annulatie van de les, wordt het lesgeld terugbetaald of kan er gekozen worden om een andere les in de plaats te volgen.

 • Er worden inhaallessen voorzien voor lessen die niet kunnen doorgaan op de vaste lesmomenten. Deze kunnen in vakanties vallen. Indien de leerling niet aanwezig kan zijn, dient de leerling dit tijdig aan te  geven aan de desbetreffende docent en wordt dit niet terugbetaald. Inhaallessen worden geannuleerd indien meer dan de helft van de leerlingen niet aanwezig kan zijn.
   

KLEDIJ
 • Het haar wordt tijdens de lessen ten alle tijde opgebonden gedragen. 

 • Alle kledij is genaamtekend. Bij verlies kan er worden gekeken bij de verloren voorwerpen. 

 • Tijdens de lessen worden de kledijvoorschriften nageleefd. Deze voorschriften zijn terug te vinden op de website.

 • Dansier VZW is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade en/of verlies van persoonlijke goederen. Persoonlijke goederen worden in de kleedkamer gelaten.

VERZEKERING
 • De verzekeringsmaatschappij dient bij ongeval binnen de 24 uur ingelicht te worden. Dit gebeurt via de docenten en een bestuurslid van Dansier VZW. Gebeurt dit niet tijdig, komt de verzekering niet meer tussen. 

 • Bij het hervatten van de lessen na een ongeval dient een doktersattest voorgelegd te worden die de geschiktheid aantoont.

 • Het verlaten van de danszaal is enkel toegelaten na toestemming van de desbetreffende docent. 

INFRASTRUCTUUR & VEILIGHEID
 • Minderjarige leerlingen dienen begeleid te worden door hun ouders of begeleiders tot in de danszaal. De ouders of begeleiders dienen aanwezig te blijven tot er een docent aanwezig is.

 • De minderjarige leerlingen dienen opgehaald te worden in de dansschool. Leerlingen mogen de dansschool niet alleen verlaten, tenzij er werd toestemming gegeven door de ouders of begeleiders. 

 • De leerlingen houden kleedkamer en danszaal proper. Afval wordt gedeponeerd in de voorziene vuilnisbakken. Na de lessen worden de kleedkamer en danszaal samen opgeruimd.

AANSPRAKELIJKHEID
 • Dansier VZW is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade aan persoonlijke eigendommen in de dansschool of tijdens activiteiten buiten de dansschool. 

 • Al de leerlingen zijn na betaling van het lidgeld wel verzekerd voor lichamelijke letsels die zich voordoen tijdens de lessen.

 • Dansier VZW is aangesloten bij Danspunt. 

PRIVACY
 • Na inschrijving geven de leerlingen en de ouders van de minderjarigen toestemming om afbeeldingen en/of video's waarvan hun kind een deel uitmaakt te mogen gebruiken ter promotie of commercialisatie van Dansier VZW via verschillende kanalen.

 • Foto's van de leerlingen kunnen gebruikt worden op affiches of flyers.

 • Het opgegeven e-mailadres wordt in een lijst geplaatst dat enkel wordt gebruikt ter promotie van evenementen georganiseerd door Dansier VZW. 

 • De gegevens van de leerlingen worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is om de werking van de dansschool te garanderen (bv. verzekering).

DANSVOORSTELLINGEN
 • Dansier VZW organiseert elk jaar dansvoorstellingen. 

 • Iedere leerling dient uiterlijk de week na de kerstvakantie te laten weten als hij/zij niet kan deelnemen aan de voorstellingen. Dit gebeurt via mail. 

 • Bij het annuleren van deelname show wordt er een kost van €25 als vergoeding van de aangekochte kostuums aangerekend, met uitzondering van ziekte met medisch attest. De vergoeding dient binnen de 14 dagen betaald te worden.

 • Bij laattijdig annuleren van deelname show (vanaf 30 dagen voor datum show) wordt er een kost van €80 als vergoeding aangerekend, met uitzondering van ziekte met medisch attest. De vergoeding dient binnen de 14 dagen betaald te worden.

Het bestuur van de Dansier VZW kan steeds inbreuken op dit reglement of enige andere onaanvaardbare handelingen van de leerlingen en/of de ouders, zowel binnen als buiten de vereniging, bestraffen met een tijdelijke of permanente uitsluiting. Deze beslissingen zijn onaanvechtbaar. Leden, maar ook ouders, die door hun gedrag of uitlatingen de goede werking en het doel van Dansier VZW in gedrang brengen kunnen gesanctioneerd worden.

De inschrijving betekent het onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement.

bottom of page